|

पाठ ५ – सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (Sucana tatha sancara pravidhi)

एकाइ- -नौ: हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग पाठ ५ – सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अभ्यास १. शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।उत्तर : शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग यसरी गर्न सकिन्छ :-(क) विषयवस्तुका रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, जस्तै: कम्प्युटर शिक्षा । (ख) विषयवस्तुलाई…