|

पाठ: २ मध्यकालीन एसियाको आर्थिक दय र सङ्कुचन (Madhyakalina..

एकाइ – छ पाठ: २ मध्यकालीन एसियाको आर्थिक दय र सङ्कुचन अभ्यास १. मध्यकालीन एसियाको उदय कसरी भएको थियो, बुँदागत रूपमा लेख्नुहोस् । उत्तरः मध्यकालीन सियाको उदय निम्न घटनाक्रम अनुसार भएको थियो : • चिनलाई युरोपसँग जोड़ने मार्ग (Silk Road) को स्थापना, • रेसमलाई मुद्राको रुपमा प्रयोग, • म्याग्नेटिक कम्पास, सुती धागो, कागज, तातो बेलुन,…