|

पाठ ७ विश्वबन्धुत्व र मानवता (BishwaBandhutwa ra Manavta)

एकाइ तीन अभ्यास १. विश्वबन्धुत्व भनेको के हो ? विश्वबन्धुत्व कायम गर्न हामीले के के गर्नुपर्छ, लेख्नुहोस् ।उत्तर : संसारमा सबैले एक पृथ्वीको आवासी हुन्छौं, जसले हाम्रो सम्बन्ध पृथ्वीको एक परिवारको रूपमा बनाइदिएको छ। यसले हाम्रो विश्वबद्धताको भावना जागरूक गर्दछ, जसमा हामीले निम्नलिखित कामहरू गर्नुपर्छ: (क) सबैलाई समान दृष्टिकोणमा हेरचाह गर्नुपर्छ, सबै समस्याको समाधानलाई संवादको…

|

पाठ ७ विश्वबन्धुत्व र मानवता (BishwaBandhutwa ra Manavta)

एकाइ तीन पाठ ७ विश्वबन्धुत्व र मानवता १. विश्वबन्धुत्व भनेको के हो ? विश्वबन्धुत्व कायम गर्न हामीले के के गर्नुपर्छ, लेख्नुहोस् ।उत्तर : संसार सबैको आश्रय स्थल र साझा घर हो । जुन देशमा बसे पनि हामी पृथ्वीका बासिन्दा हौं । यो संसार नै एउटा घर हो, हामी पृथ्वीरूपी घरका सदस्य हौं । यसरी सबै…