|

पाठ ५ वित्तीय उपकरण (vitteey upakaran)

एकाइ – आठ आर्थिक क्रियाकलाप पाठ ५ वित्तीय उपकरण अभ्यास १. नोट सफा राख्ने उपाय लेख्नुहोस् । उत्तर : नोट सफा राख्ने उपाय :- (क) जतनसाथ प्रयोग गर्नुपर्छ । (ख) नोटमा केरमेट गर्नुहुँदैन । (ग) नोटमा रङ वा मैलो लगाउनु हुँदैन । (घ) टाँचा वा स्टिच लगाउनु हुँदैन । (ङ) नोट पट्याउने वा दोबार्ने गर्नुहुँदैन…