College Library Notes

Class 10 social studies in Nepali 2080 सामाजिक अध्ययन

एकाइ - एक: हामी र हाम्रो समाज

एकाइ - दुई: विकास र विकासका पूर्वाधार

एकाइ - तीन: हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यता

एकाइ - चार: सामाजिक समस्या र समाधान

एकाइ - पाँच: नागरिक चेतना

एकाइ - छ: हाम्रो पृथ्वी

एकाइ - सात: हाम्रो विगत

एकाइ - आठ आर्थिक क्रियाकलाप

एकाइ- -नौ: हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग

एकाइ दस जनसङ्ख्या र यसको व्यवस्थापन

पाठ १ नेपालको जनसङ्ख्याको आकार र वृद्धिदर

पाठ २ नेपालको जनसङ्ख्याको बनोट

पाठ ३ जनसङ्ख्याको वितरण

पाठ ४ पारिवारिक योजना र गुणस्तरीय जीवन

पाठ ५ जनसङ्ख्या र वातावरणबिचको अन्तरसम्बन्ध

पाठ ६ सामुदायिक स्वास्थ्य