पाठ:-६ नेपालमा श्रमशक्ति, रोजगारी र उधमशीलता

एकाइ–दस पाठ:-६ नेपालमा श्रमशक्ति, रोजगारी र उधमशीलता १. नेपालमा रोजगार प्रवर्धन गर्ने उपायहरूको खोजी गरी बुँदागत रूपमा सूची तयार पार्नुहोस् ।उत्तरः नेपालमा रोजगार प्रवर्धन गर्ने उपायहरू यसप्रकार रहेका छन्ः• विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरुलाई यस नीतिसँग सामन्जस्यता कायम गरी रोजगारी सिर्जनातर्फ केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रबर्द्धन गर्दै सबै नागरीकहरुलाई उत्पादन र प्रतिफलमूलक रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउने,• अनौपचारीक…