पाठ:-७ सरकारी वित्त

एकाइ–दस पाठ:-७ सरकारी वित्त १. सरकारी खर्चको उपयोग पारदशी र न्यायोचित रुपमा गर्नुपर्दछ भन्ने आशयको सुझावपत्र तयार पारी स्थानीय तहमा पठाउनुहोस् । मिती: २०८0/५/६ श्री प्रमुख ज्यू,काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयनागपोखरी मार्ग, काठमाडौं विषयः सरकारी खर्चको उपयोगी बारे सुझाव प्रस्तुत विषयमा सरकारी खर्चको उपयोग पारदशी र न्यायोचित रुपमा गर्नुपर्दछ भन्ने सुझाव अवगत गराउँछु। नेपालको कुल आम्दानी दुई…