|

पाठ ५ निर्वाचन प्रक्रिया र नागरिकको भूमिका(nirvaachan prakriya…

एकाइ – पाँच पाठ ५ निर्वाचन प्रक्रिया र नागरिकको भूमिका अभ्यास १. . नेपालमा मतदाता नामावलीको संबंधमा के व्यवस्था छन्? उत्तर : “निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम निर्वाचन आयोगको दायरा मा पर्दछ। प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन कार्यालय प्राथमिक गरिएको छ। निर्वाचन कार्यालयले १८ वर्ष पुरा भएका नेपाली नागरिकको मतदानका लागि मतदाता नामावलीमा…